pan

JUDr. Milan J a n č í k  MBA

předseda představenstva

a generální ředitel

 

 

 

paní

Bc. Vlasta L i b o t o v s k á

předsedkyně dozorčí rady

ředitelka "Institutu aplikované kosmetiky a vzdělávání" při LG, a.s.

odborný garat výzkumu a vývoje nových produktů 

pedagog a školitel

kosmetička

ORGÁNY SPOLEČNOSTI:

Představenstvo:

JUDr. Milan jančík MBA, předseda

Dozorčí rada:

Bc. Vlasta Libotovská, předseda

Jaroslav Jančík, člen

Ing. Marek Libbotovský, člen

 

 

LIBOTOWSKA GROUP, a.s., IČ: 28516290, sídlo: Janáčkovo nábřeží 45, 150 00 Praha 5